10 results found

Arataki Park Skate Park
Tauranga City Council
Tauranga City Council
Arataki Park Skate Park

Mount Maunganui, Tauranga City

Skate Parks

10

Mount Maunganui Vert Ramp
Tauranga City Council
Tauranga City Council
Mount Maunganui Vert Ramp

Mount Maunganui, Tauranga City

Skate Parks

10

Parrs Park Skate Park
Auckland Council
Auckland Council
Parrs Park Skate Park

Glen Eden, Auckland

Skate Parks

7

Washington Way Reserve Skate Park
Christchurch City Council
Christchurch City Council
Washington Way Reserve Skate Park

Addington, Christchurch City

Skate Parks

10

Kowhai Park Skate Park
Wanganui District Council
Wanganui District Council
Kowhai Park Skate Park

Wanganui East, Wanganui

Skate Parks

5

Wellsford War Memorial Park Skate Park
Auckland Council
Auckland Council
Wellsford War Memorial Park Skate Park

Wellsford, Rodney

Skate Parks

4

Barry Curtis Park Skate Park
Auckland Council
Auckland Council
Barry Curtis Park Skate Park

Flat Bush, Auckland

Skate Parks

3

Marlborough Park Skate Park
Auckland Council
Auckland Council
Marlborough Park Skate Park

Glenfield, Auckland

Skate Parks

5

Birkenhead War Memorial Park Skate Park
Auckland Council
Auckland Council
Birkenhead War Memorial Park Skate Park

Birkenhead, Auckland

Skate Parks

13

Wanaka Skatepark
Queenstown-Lakes District Council
Queenstown-Lakes District Council
Wanaka Skatepark

Wanaka, Queenstown-Lakes

Skate Parks

1